call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป (220366)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป (220366)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATW246-01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น
15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน4วัน3คืน เที่ยวไต้หวัน2566/2023 ชมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่า เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดชมวิวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ เดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ณ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ขอพรวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ชมตึกไทเป101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
X X X
  2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
อาหาร : X  X   X
วัน 2
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 4
สถานที่ : ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 12 ธ.ค. 65
22,999
-
-
3,500
 
14 - 17 ธ.ค. 65
18,999
-
-
3,500
 
17 - 20 ธ.ค. 65
19,999
-
-
3,500
 
21 - 24 ธ.ค. 65
18,999
-
-
3,500
 
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66
31,999
-
-
3,500
ปีใหม่2023
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
31,999
-
-
3,500
ปีใหม่2023
06 - 09 ม.ค. 66
19,999
-
-
3,500
 
07 - 10 ม.ค. 66
19,999
-
-
3,500
 
11 - 14 ม.ค. 66
18,999
-
-
3,500
 
01 - 04 ก.พ. 66
16,999
-
-
3,500
 
03 - 06 ก.พ. 66
18,999
-
-
3,500
 
04 - 07 ก.พ. 66
18,999
-
-
3,500
 
08 - 11 ก.พ. 66
17,999
-
-
3,500
 
22 - 25 ก.พ. 66
17,999
-
-
3,500
 
24 - 27 ก.พ. 66
18,999
-
-
3,500
 
25 - 28 ก.พ. 66
18,999
-
-
3,500
 
08 - 11 มี.ค. 66
17,999
-
-
3,500
 
10 - 13 มี.ค. 66
18,999
-
-
3,500
 
11 - 14 มี.ค. 66
18,999
-
-
3,500
 
15 - 18 มี.ค. 66
17,999
-
-
3,500
 
17 - 20 มี.ค. 66
18,999
-
-
3,500
 
18 - 21 มี.ค. 66
18,999
-
-
3,500
 
22 - 25 มี.ค. 66
17,999
-
-
3,500
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER (291265)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ Enjoy on Banahill (210366)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ไปซาปาแน่ๆนะวิ (250366)
ราคาเริ่มต้น 15,888
ทัวร์เวียดนาม WONDERFULL DANANG (301265)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาหลีซาน (300366)
ราคาเริ่มต้น 17,900
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com