call center : 02-756-0335
hotline : 086-3167436
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Go Went Gone (130166)

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Go Went Gone (130166)

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ATW244-04
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน2คืน
IT
ราคาเริ่มต้น
13,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม จองทัวร์โปรแกรมนี้

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน2565/2566  ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว  ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ หมู่บ้านทหารโบราณ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน สถานีซือเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย พัก ไถจง 1 คืน  ไทเป 1 คืน   
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
X X X
  2 เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
อาหาร อาหาร X
  3 ไทเป - ร้านพายสัปปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  4 ร้านปลอดภาษี - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
อาหาร : X  X   X
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 3
สถานที่ : ไทเป - ร้านพายสัปปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
วัน 4
สถานที่ : ร้านปลอดภาษี - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร   X
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 12 ธ.ค. 65
18,888
-
-
3,500
เต็ม
15 - 18 ธ.ค. 65
16,888
-
-
3,500
 
22 - 25 ธ.ค. 65
16,888
-
-
3,500
 
23 - 26 ธ.ค. 65
17,888
-
-
3,500
 
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66
29,888
-
-
6,500
วันปีใหม่
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66
29,888
-
-
6,500
วันปีใหม่
05 - 08 ม.ค. 66
16,888
-
-
3,500
 
06 - 09 ม.ค. 66
16,888
-
-
3,500
 
13 - 16 ม.ค. 66
16,888
-
-
3,500
 

เงือนไขการจอง

ทัวร์ขายดี
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE(010166)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER (291265)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ Enjoy on Banahill (210366)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์บาหลี Bewitching Bali (121066)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์เกาหลี WINTER SEOUL SKI KOREA (170366)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI YEHLIU JIUFEN NEWYEARS (301265)
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan (180166)
ราคาเริ่มต้น 19,888
ทัวร์เวียดนาม HUE DANANG HOIAN นอน BANAHILLS (160366)
ราคาเริ่มต้น 13,999
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น.
ที่อยู่ : 18 ซ.บุญศิริ2(สขุมวิท27) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/06399
DBD
เว็ปไซต์ในเครือของ Angel Star Travel
X
line @ facebook
Copyright © 2019 wowwtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com